Avís legal i condicions d’ús del portal

Pérez Llopis Advocats amb domicili al carrer Filadors, 25 7-2, codi postal 08208 de Sabadell, posa a disposició en aquest web determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats i serveis.

Per si té interès en consultar les normes professionals i deontològiques que regulen l’exercici de l’advocacia pot consultar els següents enllaços:

Les presents condicions generals s’apliquen única i exclusivament a l’ús d’aquest web per part dels usuaris que hi accedeixen, i l’accés implica la seva acceptació sense reserves. L’usuari es compromet a respectar-les en tot moment.

Les presents condicions generals s’enllacen al peu de totes les pàgines d’aquest web. També s’enllacen al formulari de contacte per a què cada vegada que un usuari l’utilitzi les pugui consultar i acceptar, si escau.


Primera.- Condicions d’accés i ús

La utilització d’aquest web no comporta que l’usuari s’hi inscrigui, llevat que desitgi obtenir informació personalitzada a través dels butlletins que s’enviïn per correu electrònic. Per tal de rebre-la, l’usuari pot registrar-se facilitant les seves dades. Aquesta subscripció es regirà per les condicions generals.

Les condicions d’accés i ús del present web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe. L’usuari es compromet a no utilitzar el web i els serveis que s’hi ofereixen per realitzar activitats contràries a la llei i a realitzar-ne un bon ús.

Pérez Llopis Advocats prohibeix expressament el següent:

  • Realitzar actes que vulnerin la legalitat, els drets i els interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.).
  • Realitzar accions que puguin produir al web, o a través del mateix, per qualsevol mitjà, algun dany als sistemes de Felip Advocats SLP o a tercers.
  • Realitzar, sense la deguda autorització, qualsevol tipus de publicitat; difondre qualsevol informació comercial -directament o de forma encoberta-; enviar correus massius (spamming) o grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).

Pérez Llopis Advocats podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu web si detecta un ús contrari a la legalitat, a la bona fe o a les presents condicions generals.


Segona.- Continguts

Pérez Llopis Advocats es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment, i sense previ avís, tant els continguts del seu web com les seves condicions d’ús i la configuració o presentació del mateix, sense assumir-ne cap responsabilitat. Únicament es fa responsable dels seus propis continguts.


Tercera.- Drets d’autor i nom comercial

Aquest web, els seus continguts i la programació i el seu disseny, estan protegits pels drets d’autor. Queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte que es faci amb el consentiment exprés de Pérez Llopis Advocats.

Pérez Llopis Advocats, amb el seu logotip, és un nom comercial registrat i queden reservats tots els drets. Per tant, està prohibida la seva utilització aliena per qualsevol mitjà, la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Pérez Llopis Advocats. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe de continguts en aquest web estan protegits per la llei. Per tant, són obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria subscrits per Espanya.


Quarta.- Nul·litat

En cas que qualsevol de les clàusules d’aquestes condicions generals sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la finalitat de les presents condicions.


Cinquena.- Jurisdicció i llei aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Els jutjats de Sabadell són els competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, renunciant l’usuari expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. En el cas que l’usuari sigui considerat consumidor, seran competents els jutjats del seu domicili habitual.

× Hola!